Tartalomhoz ugrás

Alapszabály

Rólunk
PÁLI SZENT VINCE TÁRSASÁG MAGYARORSZÁGI SZERETETSZOLGÁLATA ALAPSZABÁLYA
A Páli Szent Vince Társaság Nemzetközi Főtanácsa általános Alapszabályának megfelelően és az egyesülési jogról szóló 1989. évi. II. tv.3.§./4/ bekezdése alapján a magyarországi Páli Szent Vince Szeretetszolgálatos Egyesület Árpádházi Szent Erzsébet csoportja, mint a Magyarországon elsőként bírósági nyilvántartásba vett Alapító Egyesület, az országban működő Páli Szent Vincés csoportokkal a kibővített 1998.október. 24-i Közgyűlésen elhatározták a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsa Szeretetszolgálatának megalakítását. Elhatározásuk az Alapító Egyesület korábbi 1993. július 23-i Alapszabályának záró rendelkezésében foglaltaknak, valamint a Nemzetközi Társaság Alapszabályának megfelelően történt.
Ez a Nemzeti Tanács országos szervezet, jogutóda az Alapító Egyesületnek.
Az Alapító Egyesület a jövőben, az országos szervezet tagcsoportjaként működik tovább Árpádházi Szent Erzsébet csoport néven, önálló jogi személyiség nélkül, az Országos Nemzeti Tanács alá rendelten.
A jogutód országos szervezet rendelkezik a továbbiakban az Alapító Egyesület által nyitott bakszámla és az APEH adószáma felett.
Az átalakulást követően az Országos Nemzeti Tanács 1999. március 5-i újabb Közgyűlésén elfogadta Alapszabályzatát. Határozott a korábbi Alapító Egyesület Alapszabályának módosításáról, az országos szervezet jelen Alapszabályának az elfogadásáról.
A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsa Szeretetszolgálata / a továbbiakban: Szeretetszolgálat. / a 2001. december. 8-án megtartott közgyűlésén a Szeretetszolgálat 1998. október. 24-én létrejött Társaság Alapszabályát a kitűzött célok és feladatok minél hatékonyabb teljesítése érdekében módosította.
A B.-A.-Z. Megyei Bíróság által 1509. sorszám alatt nyilvántartásba vett Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsa Szeretetszolgálata /továbbiakban: Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata/ közhasznú szervezetként az 1998. október. 24-én létre hozott és a 2001. december. 8-án módosított Alapszabályát a közhasznúsági nyilvántartásba vétel érdekében az 1997. évi. CLVI. tv. figyelembe vételével a 2002. december 14-én megtartott közgyűlésén módosította. A nyilvántartásba vétel megtörtént. A Szeretetszolgálat működési területe a Magyar Köztársaság.
Az 1997. évi CLVI. tv. 2012. január 01. napjától hatálytalan, helyette a 2011. évi CLXXV. tv. alkalmazandó a közhasznúsági nyilvántartásba vételi eljárásban.
l./ Név és székhely:
/l/A magyarországi országos központ neve:
     Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata
/2/Székhelye:
3534 Miskolc,
Árpád u. 2.
2./Célok és feladatok.
/l/ A Szeretetszolgálat a Páli Szent Vince Társaságok Nemzetközi Szövetségének a tagja.
/2/ A Szeretetszolgálat céljai a Páli Szent Vince Társaság Nemzetközi Főtanácsa által működtetett Nemzetközi Szövetség Alapszabálya alapelveiben vannak lefektetve, amelynek lényege a keresztény egyházak mellett működő Szent Vincés egyesületek és csoportok jótékonysági munkájában való aktív részvétel a Vincés szellemiség jegyében.
A Szeretetszolgálat alapelveknek történő megfelelés érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja:
a./ szociális tevékenység,
b./ családsegítés,
c./ időskorúak gondozása, nyugdíjasok támogatása
d./ hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
e./kulturális tevékenység
 • A szociális tevékenységet a     CVXXXIX. tv.23.§(4) 4. pontja, valamint a 13.§(1) 8. pontja és a 23.§.(5)     11. pontja;
 • a családsegítést valamint
 • az időskorúak gondozását a     2011. évi CCXI. tv. 1.§-6.§-ai
 • a hátrányos helyzetű csoportok     társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése közhasznú tevékenységet a     2011.évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) 10. pontja rendelkezései alapján     önkormányzati illetve állami feladathoz kapcsolódóan – közvetve - végzi.
 • Kulturális tevékenységet a     2011.évi CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek 7. pontja alapján.
A Szeretetszolgálat nyújtotta szolgáltatásokból kiemelkedő feladat a Vincések egymás segítése az ország területén működő csoportokon belül.
A Szeretetszolgálat közhasznú céljai elérése érdekében vállalkozási tevékenységet is végezhet. A Szeretetszolgálat a gazdálkodása során elért eredményeit nem osztja fel, hanem azt visszaforgatja közhasznú céljai maradéktalan megvalósítása érdekében.
/3/ A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának legfontosabb feladatai:
1.Kiemelten kell kezelni azokat a Vincés csoportokat, amelyek a fiatalok és munkanélküliek képzését előnyben részesítik.
2.Nagy gondot fordít az elhagyott gyermekekre, öregekre, a gyermekeit egyedül nevelő szülőkre, segíti és támogatja a nagycsaládosokat.
3.Segíti a hajléktalanokat.
4.Segítséget nyújt a természeti katasztrófák /árvíz, tűzvész, stb./ esetén.
5.Együttműködik más karitatív szervezetekkel, bekapcsolódik a Vincés szervezetek nemzetközi munkájába, kölcsönös információ kérés és nyújtás, továbbá tapasztalatcsere formájában.
6.A Magyarországi Szeretetszolgálathoz tartozó csoportok fenntartásához, hatékony működéséhez szükséges: belföldi adományok begyűjtése, jogi-és magánszemélyek hozzájárulásainak, felajánlásainak fogadása.
7. A külföldi adományokat, anyagi és tárgyi támogatást a Párizsban működő Társaság Nemzetközi Főtanácsa és a világon működő más Vincés csoportok adják, akikkel szükséges a rendszeres kapcsolattartás ápolása.
8. A célok eléréséhez támogatók megnyerése, gyűjtési akciók, jótékonysági előadások rendezése törvényes keretek között.
9. A Nemzetközi Alapszabály tagdíj fizetéséről nem rendelkezik, a tagok anyagi és tárgyi adományaikkal, továbbá személyes munkává járulnak hozzá a Szeretetszolgálat fenntartásához.
10.A Szeretetszolgálat Páli Szent Vince és Boldog A. Frederic Ozanam szellemében végzi munkáját.
ll. A Szeretetszolgálat publikációinak szerkesztése és kiadása. 12. A belföldi és külföldi képviselete.
12. A belföldi és külföldi képviselete.
/4./ A Szeretetszolgálatot, mint közhasznú szervezetet/ a Szeretetszolgálat támogatóit, a Szeretetszolgálat szolgáltatásait igénybevevőket a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott kedvezmények illetik meg.
3./ Általános szabályok:
/1/ A Szeretetszolgálat minden párt és politikai szervtől függetlenül végzi önkéntes karitatív tevékenységét, ellenszolgáltatás nélkül. A jövőben is független marad a pártoktól, azoktól támogatást nem fogad el és azoknak anyagi támogatást sem nyújt. Miután a Szeretetszolgálat közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, a jövőben sem állít és nem támogat országgyűlési képviselőjelöltet, de helyi önkormányzati képviselőt sem a választásokon.
/2/ A Nemzetközi Alapszabály rendelkezései értelmében a Vincés csoportok megalapítása több féle módon történhet, működésük elsődleges helyei a plébániák mellett lehet.
/3/ A csoportok megalakulását kezdeményezheti olyan Szent Vincés is, aki már tagja a Nemzetközi Társaságnak. Létrejöhet keresztények spontán társulásából is, akiket összeköt karitatív szellemiségük és elfogadják, terjesztik Páli Szent Vince és Boldog A. Frederic Ozanam tanításait.
/4/ A Nemzetközi Főtanács rendelkezési szerint a csoportok izoláltak, de összekapcsolódnak egymással szellemi, testvéri és adminisztratív szálakkal.
/5/ Minden megalakult csoport működésének a feltétele, hogy hat hónapi helyi tevékenység után felvételt nyerjen a Párizsban működő Nemzetközi Főtanácsnál a Magyarországon működő Szeretetszolgálaton keresztül.
/6/ A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata gazdasági tevékenységet is végezhet, illetve programjának megvalósítása érdekében külön jogi szervezetet is alapíthat a szükségletnek megfelelően.
/7/Állampolgári jogon az 1989. évi II. tv. rendelkezéseinek megfelelően lehet alapítani különféle egyesületeket, szövetségeket stb., de Magyarországon csak az mondhatja magát Páli Szent Vincésnek és a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatához tartozónak, aki a /5/ pont fenti előírásainak eleget tesz.
4./ Tagság:                1./rendes tag
                         2./pártoló tag
                         3./ tiszteletbeli tag
                         4./ ideiglenes tag
4.1./ Rendes tag az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki kötelezi magát, hogy tevékenységét a szeretetszolgálat alapszabályában foglalt elvek szerint végzi, és személyesen vállalja a csoporton belüli együttműködést és karitatív tevékenységet. Rendszeresen közreműködik a Szeretetszolgálat munkájában.
4.2./Tiszteletbeli tag lehet olyan magyar vagy külföldi állampolgár, aki a Szeretetszolgálat részére vagy annak céljaival összhangban kiemelkedő munkát végzett, vagy végez, akit a közgyűlés megválaszt. A tiszteletbeli tagokat egyenlő jogok illetik.
4.3./ Pártoló tag lehet minden olyan magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személy, aki a társaság céljának megvalósítása érdekében a működéséhez anyagi, szakmai, erkölcsi, vagy egyéb támogatást nyújt. A pártoló tagságot az elnökség hagyja jóvá. A természetes személy pártoló tagsági jogát személyesen, a jogi személy képviselője útján gyakorolja. A pártoló tagot szavazati jog nem illeti meg.
4.4./ Ideiglenes tag, aki a társaság meghatározott céljának megvalósítása érdekében vállalja az alapszabályzatban írt kötelezettségeket határozott időre.
Az ideiglenes tagot a rendes taggal egyenlő jogok illetik a tagság idejére.
5/.A tagsági viszony keletkezése és megszűnése.
A tagsági viszony felvételi kérelem alapján akkor jön létre, amikor a helyi csoport vezetője a csoport közgyűlésén egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján az új tagot nyilvántartásba veszi és erről a Szeretetszolgálat elnökét 8 napon belül írásban értesíti.
A Szeretetszolgálat elnöke a tagjairól nyilvántartást vezet és igazolvánnyal látja el a tagsági viszony fennállásának az időtartamára.
A tagsági jogviszony megszűnik:
a)      a tag kilépésével;
b)      a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával;
c)      a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnéséve;
d)     az ideiglenes tag tagsági jogviszonya a határozott idő lejártával.
A tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.
Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról a Szeretetszolgálat közgyűlése dönt  
A tagsági jogviszony megszűnése illetve megszüntetése minden tagi csoport vonatkozásában azonos feltételekkel történik.
6/. A tagok jogai és kötelességei:
A Szeretetszolgálat tagjának jogai:
    a./személyesen részt vehet a Közgyűléseken, továbbá a Szeretetszolgálat Vezetőségének, Felügyelő Bizottságának a
megválasztásában, ill. részt vesz a Csoport gyűléseken,
  b./ részt vehet a Szeretetszolgálat rendezvényein,
-  c./ bármilyen tisztségre megválasztható, (csak a rendes tag)
-  d./csoportja megszűnése esetén más csoporthoz csatlakozhat,
-  e./észrevételeket, javaslatokat tehet, véleményt nyilváníthat a Szeretetszolgálatot érintő bármely kérdésben, továbbá a Szeretetszolgálat szerveinek és tisztségviselőinek működésével kapcsolatban.
A Szeretetszolgálat tagjának kötelességei:
a./a Szeretetszolgálat Alapszabályának és egyéb szabályzatainak, ill. a Közgyűlés és Vezetőség határozatainak a betartása,
-       b./A Szeretetszolgálat Alapszabálya, valamint a Vezetőség által meghatározott célkitűzések megvalósításának az elősegítése,
-       c./A Szeretetszolgálat  vagyonának a megóvása ill. azok rendeltetésszerű használata,
d)a tagdíj fizetésének kötelezettsége.
 • Az egyesület     tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik,     kivéve, hogy csak a rendes tag választható tisztségviselőnek, illetve a     pártoló tagot szavazati jog nem illeti meg.  
 • Az ideiglenes     tagot a rendes taggal egyenlő jogok és kötelezettségek illetik a     meghatározott céllal kapcsolatosan hozott döntésekben.
7./ Csoportok:
/l/ A csoport legkisebb szervezeti egysége a Társaságnak. Egy csoport átlagosan 5 - 20 tagból áll, lehet férfi, női, vegyes-és ifjúsági csoport.
/2/. A Párizsi Nemzetközi Főtanácsba egyéni felvétel nem lehetséges, csak csoportos. Egy csoport hivatalos felvételét hat hónapos működés után nyerheti el, melyről a Párizsban működő Nemzetközi Főtanács Állandó Bizottsága dönt. A hivatalos felvételi kérelmet a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatához kell benyújtani. A Tanács elnökének a javaslatával a titkár továbbítja a kérelmet a Nemzetközi Főtanácshoz Párizsba. A Szeretetszolgálat megkerülésével jelentkezési lapot egyetlen csoport sem küldhet a Párizsi Főtanácshoz.
/3/ A Nemzetközi Főtanács Állandó Bizottsága Párizsban a Csoport hivatalos felvételét a Nemzetközi Szövetségbe egy „felvételi v. alapítási” oklevéllel tanúsítja, melyet a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának hivatalosan továbbít, ezt követően a Főtanács regisztrálja a Csoportot.
/4/ A hivatalosan nyilvántartott Csoportba új tag hat hónapos munka után kérheti felvételét a csoport vezetésétől.
/5/ A jövőben alakuló csoportok bírósági bejegyzését illetve nyilvántartásba vételét nem kell kérni.
8./ A Szeretetszolgálathoz tartozó Csoportok jogai:
l./A legkisebb szervezeti egység a Csoport, ahol a Vincés tagok együttműködnek a Szeretetszolgálat céljai megvalósítása érdekében.
2./A Csoport tagjai - korra, nemre, társadalmi helyzetre tekintet nélkül - egyenlőek.
3./A döntéseket - a demokratikus gondolkodásnak megfelelően - mindig a legközelebbi szinten hozzák meg. Minden döntéshozatalnak egyetértésben kell születnie, imádkozás, elmélkedés és konzultáció után.
4./A Nemzetközi Főtanács és a Magyarországi Szeretetszolgálat Alapszabályának rendelkezéseit figyelembe véve a működésre vonatkozó javaslattevő és döntéshozatali jogaikat gyakorolhatják.
5./Bármely tag tisztségre választhat és választható.
9./ A Szeretetszolgálathoz tartozó Csoportok kötelességei.
l./A Csoportok kötelesek együttműködni a 2./ pontban megfogalmazott célok és feladatok megvalósításában.
2./Az Alapszabályt betartani és a felettes szervezeti egység határozatait végrehajtani.
3./A Magyarországi Főtanács és a Csoportok működéséhez szükséges bármely jogcímen használt ingatlanok, ingóságok fenntartásáról, állagmegóvásáról gondoskodni.
4./Csoportüléseken kötelező:                  ülés kezdetén és végén imádkozás, elmélkedés,
-                 a soron következő feladatok megbeszélése,
Pénztáros elszámolása,
                 beszámolók a tevékenységekről,
                 Elnök kijelöli a teendőket a következő ülésig,
titkos gyűjtést rendezni minden csoportülésen,
időnként értékelni a csoport a tevékenységét,
                    évente egyszer beszámolót küldeni a Magyarországi Szeretetszolgálatnak,
                    egész évben megünnepelni az egyházi ünnepeket.
10./ A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatához tartozó csoportok megszűnésének a módja:
A Vincés csoportok megszűnéséről a Nemzetközi Alapszabályzat rendelkezik, ezért ennek alapján készült jelen Alapszabály vonatkozó előírásait kell érvényesíteni, amennyiben bármilyen ok miatt működésképtelenné válna a csoport.
l./A csoport saját közgyűlése határozhat a feloszlatásáról. Ehhez külön erre a célra összehívott Közgyűlés szükséges. A feloszlatásról a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
2./A Közgyűlés ezen határozatát egy erre vonatkozó elnökségi indítvány előzi meg.
3./A csoport megszűnése esetén a tagok egy másik csoporthoz csatlakozhatnak. ;V
4./A csoport megszűnése esetén az archívumot /levéltárat/ és egyéb vagyoni állományt a Magyarországi Szeretetszolgálatnak kell átadni.
11./ Szervezeti felépítés:
A Szeretetszolgálat szervei:
-         Közgyűlés ill. Küldött Közgyűlés,
-         Vezetőség,
-         Felügyelő Bizottság,
-         Helyi csoportok és vezetőségei.
12./ A Közgyűlés.
l./A  Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának legfelső döntéshozó szerve a Közgyűlés és a Küldött Közgyűlés, amelyek nyilvánosak.
2./A Közgyűlés résztvevői:
-         tisztségviselők,
-         Felügyelő Bizottság,
-         a csoportok vezetői és a tagság.
3./A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
l./ A Nemzetközi Társaság Főtanácsának Alapszabálya alapján a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata Alapszabályának a megalkotása, módosítása és elfogadása.
2./ A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata Vezetőségének, valamint a Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak a megválasztása. A Közgyűlés a hatáskörébe tartozó tisztségviselőket és a Felügyelő Bizottságot 2 évi időtartamra választja meg.                                                                                                   r'>
3./ Határozatok hozatala a döntő jelentőségű kérdésekről, a teljes körű működésről és az országos szervezet gazdálkodásáról:
a./Elfogadja a Közgyűlés a Vezetőség közhasznúsági jelentését és ennek keretében éves beszámolóját a Társaság csoportjainak helyzetéről és tevékenységéről.
b./A Szeretetszolgálat éves beszámolójához a csoportok elnökei legalább két héttel a Közgyűlés előtt kötelesek éves szöveges és számszaki beszámolójukat megküldeni.
c./ Magyarországi Szeretetszolgálat gazdasági vezetőjének pénzügyi éves beszámolója elfogadása, az éves költségvetés megállapítása.
d./ Közhasznú jelentés elfogadása.
4./ Külföldi Vincés csoportokkal való kapcsolat kiértékelése.
5./ A Magyarországi Szeretetszolgálat évente írásbeli jelentést ad a Nemzetközi Elnöknek Párizsba, a végzett munkáról és a tervezett feladatokról, pénzügyi vonatkozásban is.
6.A Közgyűlés hatáskörébe tartozik még a döntés a Magyarországi Szeretetszolgálat esetleges feloszlatásáról, amely a Nemzetközi Elnök döntésével válik végérvényessé. Ez esetben a maradvány vagyonról a Vezetőség dönt.
7. A Közgyűlés működése:
Évente legalább egy alkalommal szükséges közgyűlést tartani, beszámolni az elvégzett tevékenységekről, valamint a tervezett feladatokról. Különös tekintettel a pénzügyi gazdálkodásra.
 • a./     A közgyűlést a Szeretetszolgálat elnöke hívja össze. Legalább egy héttel a     közgyűlés kitűzött határnapja előtt szétküldi a meghívókat e-mailben a     csoportok elnökeinek, akik azt a napirenddel együtt ismertetik a csoport     tagjaival, a tagok annak megismertetését aláírásukkal igazolják.
 • A meghívónak     tartalmaznia kell:
a)         a Szeretetszolgálat nevét és székhelyét;
b)        az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
c)         az ülés napirendjét.
 • A napirendet     a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra     jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.
 • Ha a     közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, azt akkor lehet megtartani, ha     az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és egyhangúan     hozzájárul az ülés megtartásához.
 • A közgyűlésen     a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,     kivéve ha valamennyi részvételre jogosult jelen van, és a napirenden nem     szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
 • Rendkívüli     közgyűlést akkor kell összehívni, ha azt a csoportok elnökeinek 2/3-a az     indokok felsorolásával írásban kéri, továbbá, ha Magyarországi     Szeretetszolgálat Elnöke, Vezetősége, a Felügyelő Bizottság a további     zavartalan működés érdekében szükségesnek tartja, vagy ha a felügyeleti     szerv indítványozza.
 • b./ A közgyűlés     akkor határozatképes, ha azon a tagok 50%-a plusz egy fő jelen van. A     határozatképtelenség miatt ugyanazon a napon megismételt közgyűlés a     megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes, ha erről a közgyűlési     meghívóban tájékoztatták a tagokat. Amennyiben a megismételt közgyűlés     megtartására eltérő napon kerül sor, úgy új meghívó kibocsátásával kell     erről a tagokat értesíteni.
 • Mivel a     Szeretetszolgálat nem rendelkezik megfelelő méretű helyiséggel a közgyűlés     tartásához, ezért minden alkalommal a meghívóban tájékoztatja a tagokat a     közgyűlés helyéről.
 • A közgyűlés a     határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
 • A     Szeretetszolgálat alapszabály módosításához a jelenlévő tagok     háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 • A     Szeretetszolgálat céljának módosításához, a megszűnéséről szóló közgyűlési     döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel     hozott határozata szükséges.
 • A     Szeretetszolgálat éves beszámolójának elfogadásához a jelenlévők egyszerű     szótöbbségének a határozata szükséges.
c./ A Közgyűlés és a Vezetőség határozatai nem mondhatnak ellent az Alapszabályban foglaltaknak. A döntés meghozatala nyílt szavazással történik a tisztségviselők megválasztásakor is, kivéve az elnököt, akit titkos szavazással választanak. Eredményes választáshoz a jelenlévők szótöbbséges szavazata szükséges. Az Elnököt a Közgyűlés 2 évre választja.
Az Alapszabály megváltoztatásához a Közgyűlés szótöbbséges szavazata szükséges.
A Magyarországi Szeretetszolgálat feloszlatásáról előzetes döntést csak egyhangú szavazatta! lehet hozni.
d./ A Magyarországi Szeretetszolgálat elnöke hívja össze a Közgyűlést. Az elnök ill. a közgyűlés által megválasztott levezető elnök vezeti le a Közgyűlést. Az elnök gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
e./A közgyűlés imával kezdődik és fejeződik be. A jelenlévők között adománygyűjtésre is sor kerül.
8/. A Magyarországi Szeretetszolgálatot belföldön és külföldön az elnök képviseli. A képviseleti jogát az elnök eseti meghatalmazással bármely tagnak átadhatja.
13. /A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálatának a Vezetősége, feladatai:
Tisztségviselők:      
l./ Elnök:                Dr. Nagy Katalin Éva (Miskolc)
2./ Elnökhelyettesek (Alelnökök): Daróczy Leventéné (Miskolc)
·                                                                                                             
Lesó László (Alsózsolca)
Zsova Márta (Miskolc)
3./ Gazdasági vezető:                      Szép Józsefné (Miskolc)
4./ Titkár                                               Elek Erika (Miskolc)
A vezetőségi tagok megválasztása két éves időtartamra szól.
l./ A Szeretetszolgálat operatív irányító szerve a Vezetőség. Feladata: végrehajtani a Közgyűlés határozatait az elnök irányításával. Tevékenységéről beszámolási kötelezettséggel tartozik. A Szeretetszolgálat Vezetősége minden olyan ügyben tanácskozik és határoz, amely nincs fenntartva a Közgyűlés hatáskörébe. Vezető tisztségviselő aktív politikai tevékenységet nem folytathat.
2./ A Vezetőség tagjai és feladatai:
a) A Szeretetszolgálat Elnöke egyben a Nemzetközi Főtanács tagja, aki felelős az egész Társaság tevékenységéért és törvényes működéséért, valamint a csoportok vezetőivel összehangolja a csoportok munkáját és feladatait. Az Elnöknek joga van tagot, csoportot felfüggeszteni. A felfüggesztett tag, csoport a Vezetőséghez fordulhat - a döntéstől számított 30 napon belül - ügyének kivizsgálása céljából. A Vezetőség bizottsági ülésen tárgyalja az ügyet és többségi szavazattal dönt. A döntésig a tag ill. csoport tevékenységet nem folytathat. A Vezetőség döntésével egyet nem értő, a döntéstől számított 30 napon belül a Nemzetközi Békéltető Bizottsághoz fordulhat végső jogorvoslatért.
Az Elnök további feladatai és hatásköre:
-          vezetőségi ülések vezetése,
-          Szeretetszolgálat képviselete, azonban ezt a jogosultságot esetenként másra átruházhatja,
-          Kapcsolattartás a támogatást nyújtókkal, egyházi, állami, önkormányzati, társadalmi és hírközlő szervekkel,
-          Mindazon feladatok ellátása, amelyeket a jogszabály, az Alapszabály, a Közgyűlés, a Vezetőség hatáskörébe utal,
-          munkáltatói jogkör gyakorlása.
b.)Az Elnökhelyettesek:
-    segítik az elnököt munkájában
-    helyettesítik az elnököt.
     c.) A Gazdasági vezető/Pénztáros./ a Társaság könyvelője, aki felel:
a pénzügyi fegyelem betartásáért, az éves beszámoló és a közhasznú jelentés számszaki tartalmának valódiságáért, utóbbinak megfelelő nyilvánosságra hozataláról honlapon vagy egyéb módon /pl.:újság, hirdetés/, mivel ezekbe az iratokba bárki betekinthet.
d.). A Magyarországi Szeretetszolgálat munkáját Lelki Vezető segíti.
e.)A tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság elnöke és tagjainak a tisztsége megszűnik: lemondással, visszahívással és a mandátum lejártával.
f.) A gazdálkodás a Közgyűlések közötti időszakban a Vezetőség feladata. Ennek keretében a pénzfelvételre a Vezetőség tagjai közül hárman szerezhetnek aláírási jogosultságot. Ezek személyéről a Vezetőség határoz.
A tényleges pénzfelvételhez két aláírásra jogosult vezetőségi tag együttes aláírása szükséges.
3./A Vezetőség négyhavonta - alkalmanként a csoportvezetőkkel kibővített – nyilvános ülést tart. Az időpont előtt legalább egy héttel korábban az Elnök szétküldi a meghívókat a napirendi pontok feltüntetésével. Rendkívüli vezetőségi ülést akkor kell összehívni, ha azt a tagoknak legalább 10 %-a vagy a vezetőség 2 tagja kéri.
 • Az elnök a     vezetőség ülésére szóló meghívókat e-mailben küldi meg az érintettek     részére.
4./A Szeretetszolgálat Vezetőségének ülése 3 tag jelenlétével határozatképes. A Szeretetszolgálat Vezetősége határozatait nyílt szavazással hozza meg, egyszerű szótöbbséggel. A Vezetőség üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
5./A Szeretetszolgálat Vezetősége üléseit az Elnök vezeti le és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról és a határozatok nyilvántartásáról.
6./A Vezetőség beszámolási kötelezettséggel tartozik a Nemzetközi Főtanácsnak. A Vezetőség felel a Magyarországi Szeretetszolgálat esetleges gazdasági, vállalkozási tevékenységéért.
7.Az Szeretetszolgálat tisztségviselőire alkalmazni kell a 2011. évi CLXXV. tv 38-39-§-aiban foglaltakat:
A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a)      kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
b)      bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –
a)           amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b)           amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c)           amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d)          amelynek adószámát állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette, vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
 • 8./ A közgyűlés és a vezető szerv     döntéseiről köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a döntéseinek     tartalma, időpontja és hatálya illetve a döntést támogatók és ellenzők     számaránya, (ha lehetséges, személye) megállapítható. Ezen     nyilvántartás nyilvános, abba érdekének valószínűsítése után bárki     betekinthet a Szeretetszolgálat székhelyén.
 • A közgyűlés     és a vezető szerv döntéseit az abban érdekeltekkel írásban közli, illetve     gondoskodik a döntéseinek a templomi hirdetőtáblán történő     kifüggesztéséről, szükség esetén (pld. az érintettek nagy száma miatt)     intézkedik a döntésnek a Szikra Alapítvány lapjában, valamint a     Szeretetszolgálat honlapján való közzétételéről.
 • A     Szeretetszolgálat működésével kapcsolatos éves jelentésbe bárki     betekinthet, arról saját költségén másolatot készíthet. a A     szeretetszolgálat egyéb nyilvántartásaiba , irataiba való betekintést. az     érdek valószínűsítése alapján - az elnök engedélyezi.
 • Az elnök a     szeretetszolgálat tagjai részére köteles a szeretetszolgálatra vonatkozóan     felvilágosítást adni, és számukra a szeretetszolgálatra vonatkozó iratokba     és nyilvántartásokba betekintést biztosítani. A felvilágosítást és az     iratbetekintést az elnök a jogosult által tett írásbeli titoktartási     nyilatkozat tételéhez kötheti.
 • Az elnök     megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, ha ez a     szeretetszolgálat üzleti titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát     visszaélésszerűen gyakorolja, vagy felhívás ellenére sem tesz titoktartási     nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás megtagadását     indokolatlannak tartja, a nyilvántartó bíróságtól kérheti a jogi személy     kötelezését a felvilágosítás megadására.     
 • 9./ Megszűnik     a vezető tisztségviselői megbízatás:
 • a)         határozott idejű megbízatás esetén     a megbízás időtartamának lejártával;
 • b)        megszüntető feltételhez kötött     megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 • c)         visszahívással;
 • d)        lemondással;
 • e)         a vezetető tisztségviselő     halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 • f)         a vezető tisztségviselő     cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő     korlátozásával;
 • g)        a vezető tisztségviselővel szembeni     kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A vezető tisztségviselő megbízatásáról a Közgyűléshez címzett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha a szeretetszolgálat működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
14./ A Felügyelő Bizottság.
A Magyarországi Szeretetszolgálat tevékenységének, ill. testületi és tisztségviselői működésének az ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelő Bizottságot hoz létre.
A Felügyelő Bizottság elnöke:       Molnár Istvánné sz. Bacsó Katalin (Miskolc)
A Felügyelő Bizottság tagjai:        Dr. Tóth Józsefné (Miskolc)
                                                                   Jakkel László (Alsózsolca)
A felügyelőbizottsági tagok megválasztása két évi időtartamra szól.
A Felügyelő Bizottság feladatai:
a./ A Szeretetszolgálat működésével és gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat,
b./ Az Elnököt és a Vezetőséget felszólíthatja, hogy a jogszabályoknak, az Alapszabályban foglaltaknak megfelelően járjanak el,
c./ Indítványozhatja az Elnök és a Vezetőség tagjainak a felmentését, felelősségre vonását, a Közgyűlés összehívását,
d./ Éves beszámoló alapján véleményt nyilvánít a gazdálkodásról, a Közgyűlés elé terjesztett más beszámolókról és jelentésekről,
e./ A Felügyelő Bizottság a Szeretetszolgálat adataiba betekinthet, a tagoktól, tisztségviselőktől, alkalmazottaktól a Szeretetszolgálat tevékenységéről felvilágosítást kérhet, amely felvilágosítás nem tagadható meg,
f./ A Felügyelő Bizottság tevékenységéről a Közgyűlésnek évente egyszer köteles beszámolni.
A három tagú Felügyelő Bizottság szükség szerint tartja üléseit, amelyet az elnök hív össze. A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van. A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza meg.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a)      legfőbb szerv, illetve ügyintéző és képviseleti szerv elnöke, vagy tagja,
b)      a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály máképp nem rendelkezik,
c)      a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül- kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d)     az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
15./ Konferenciák
A Szeretetszolgálat Elnöke, a vezetőség tagjai és a tagok közül jelölteknek a külföldi Vincés csoportok és a Párizsban működő Nemzetközi Főtanács által rendezett konferenciákon közös, karitatív munkákban való részvétele a külföldi Vincés csoport elnökének és a Párizsi Nemzetközi Főtanács jelölése alapján lehetséges.
16./ A Szeretetszolgálat gazdálkodása és vagyona.
A Szeretetszolgálat éves költségvetés alapján gazdálkodik, amely a naptári évre vonatkozóan tartalmazza valamennyi bevételnek és kiadásnak a tervezését
a./ A Szeretetszolgálat költségeinek fedezésére szolgáló bevételek:
-       tagok pénz és tárgyi adománya,
-       belföldi magán- és jogi személyek pénz és tárgyi adományai,
-       külföldi magán-és jogi személyek pénz és tárgyi adományai,
-       rendezvények bevételei,
-       pályázati úton elnyert támogatások,
-       egyéb bevételek.
b./ A Szeretetszolgálat vagyona készpénzből, /bankbetét, folyószámla/ készpénzre szóló követelésből, értékpapírból, értékpapírra vonatkozó követelésből, ingó és ingatlan vagyonból állhat.
A Szeretetszolgálat bevételeiből önállóan gazdálkodik, tartozásaiért a tagok saját vagyonukkal nem felelnek.
A Szeretetszolgálat tevékenységi célja szerinti gazdálkodást, az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok alapján végzi.
A Szeretetszolgálat tevékenységi célja szerinti gazdálkodását, az abból származó eredmény megállapítását a társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó jogszabályok szerint végzi.
A Szeretetszolgálat gazdálkodását közhasznú céljai megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi. Bevételeit az Alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
A meghatározott célra adott adomány másra nem használható fel.
Az Elnök 100.000.Ft-ot(százezer forintot) meghaladó összeg felett csak a Vezetőség hozzájárulásával rendelkezhet. A 100.000.-Ft-nál magasabb összegű beruházás 100.000.-Ft alatti részekre nem bontható fel.
17./ A Szeretetszolgálat törvényességi felügyelete.
A Szeretetszolgálat törvényességi felügyeletét a B.-A.-Z. Megyei Főügyészség látja el.
17./A./ A Szeretetszolgálat megszűnése:
 • 17./A./1. A     Szeretetszolgálat jogutódlással történő megszűnése:
 • A     Szeretetszolgálat más jogi személlyé nem alakulhat át, csak egyesülettel     egyesülhet és egyesületekre válhat szét.     
 • 17./A./2. A     Szeretetszolgálat jogutód nélkül megszűnik:
    
  • A tagok,      kimondják a megszűnését, vagy
  •  
  • az arra      jogosult szerv megszünteti,
  •  
  • ha      megvalósította célját, vagy a Szeretetszolgálat céljának megvalósítása      lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg, vagy
  •  
  • a tagjainak      száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt feltéve mindegyik      esetben, hogy a a vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő      eljárás lefolytatását követően a bíróság a nyilvántartásból törli.
  •  
A Szeretetszolgálat jogutód nélküli megszűnéséhez a Párizsi székhelyű  Nemzetközi Főtanács hozzájárulása szükséges.  
A jogutód nélküli megszűnés esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a Nemzetközi Főtanács utasítása szerint másik tagszervezetnek kell átadni.
A fennmaradó vagyon sorsáról a nyilvántartó bíróság a törlést kimondó határozatában rendelkezik, a vagyonátruházás teljesítésére szükség esetén ügygondnokot rendel ki. A vagyon feletti rendelkezési jog az egyesület törlésével száll át a jogosultra.
18./ Záró rendelkezések
1./Jelen Alapszabály az esetleges változások figyelembevételével mindaddig érvényes, amíg a Nemzetközi Alapszabályzat irányelvei nem módosulnak.
2./A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsa Szeretetszolgálata jogutóda a Páli Szent Vince Szeretetszolgálatos Egyesület Árpádházi Szent Erzsébet csoportjának, átalakulás folytán. Erről az Országos Szervezet megalapításáról határozó 1998. október 24.-i közgyűlés döntött.
3./ A Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Nemzeti Tanácsa Szeretetszolgálatának Alapszabályát Magyarországon működő társcsoportok képviselőivel kibővített Közgyűlés Miskolc-Diósgyőrben 1999. március 5-én fogadta el.
4./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a 2011. évi CLXXV törvény rendelkezései az irányadóak.
6./ A Szeretetszolgálat közhasznú szolgáltatásaiból a tagjain kívül más is részesülhet.
 • A     Szeretetszolgálat nyilvánosan működik.
 • A     Szeretetszolgálat éves tagdíja 1.200.-Ft (egyezer-kétszáz forint) melyet     legkésőbb a tárgyév november 30-ig tartoznak a tagok megfizetni. A     Szeretetszolgálat vezetősége a tagdíjfizetés elmulasztása esetén 15 napos     határidővel tartozik felszólítani a tagot az egyesületi tagdíj     megfizetésére azzal a jogkövetkezményre történő figyelmeztetéssel, hogy a     közölt fizetési határidő elmulasztása esetén a Szeretetszolgálat     a tagsági jogviszonyt a Ptk. 3:69.§ (1) bekezdése alapján jogosult     felmondani. A felmondásról a Szeretetszolgálat közgyűlése dönt.
 • A     tiszteletbeli tagokat nem terheli tagdíjfizetési kötelezettség.
Jelen alapszabály tartalmazza a Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata 2021. augusztus 28-án megtartott közgyűlésén elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben a – 2021. augusztus 28.-án, 2019. április 27-én, 2015. április 18-án, 2014. május 22-én, 2011. február 26-án, 2001. december 8-án, 2002. december 17-én, és 2003. március 29-én valamint 2007. április 14-én módosított – 1999. március 5.-én kelt – Alapszabályt.
A 2021. augusztus 28-i közgyűlésen történt módosításokat az alapszabály szövege kiemelten, dőlt betűvel és aláhúzva tartalmazza.
Miskolc, 2021. augusztus 28.
__________________________________
Dr. Nagy Katalin Éva elnök
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte Miskolcon, 2021. október 11-én
__________________________________
Dr. Tóth Judit ügyvéd
Páli Szent Vince Társaság Magyarországi Szeretetszolgálata - Miskolc
Vissza a tartalomhoz